Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Божидар Чавраков и Ангел Чакъров за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ :