Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Виолета Пиронкова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Бялата воденица“ :