Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Петър Даскалов и Диана Даскалова-Петкова за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Кадиево :