Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Иглика Люцканова-Генчева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Златитрап, местност „Мерите-1“ :