Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Любомир Канурков за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Под гробището“ :