Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Христо Георгиев и Николай Ръжев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „До селото“: