Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Радка Йончева, Теодора Тончева, Галя Караташева, Венцислав Марчев и Румяна Гамова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Оризари, местност „Алчака“ :