Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Иван Тачев, София Тачева-Янкова и Димитър Тачев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Храбрино, местност „Висока могила“ :