Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „Корморан“ ООД за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Складова, търговска и обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Бедрозов бунар“ :