Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Маргарит Вълчев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Конна база и обслужващи дейности“ в землището на с.Храбрино, местност „Ташлъка“ :