Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Иванка Лазарова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужващи и производствени дейности“ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ :