Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Николай Льолев и Антон Льолев за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше-вишни“ :