Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „Миро Сорелле“ ООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова, търговска и обществено-обслужваща дейност“ в землището на с.Кадиево, местност „Узун пара“ :