Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Виолета Яневска за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Комсала“: