Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Костадин Миланов за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Калудница“ :