Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Даниела Тодорова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Търговска и обслужваща дейност, жилищно строителство“ в землището на с.Ягодово, местност „Армаданица“ :