Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Юрий Ганчев и Величка Манолова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“ :