Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Атанас Хаджийски за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Под гробището“ :