Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Галена Иванова, Магдалена Маркова, Иванка Цанева, Валя Лилова и Цветанка Трайкова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“: