Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Ангел Кехайов, Ралица Димитрова и Васил Величков за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ за обект „Обществено обслужване – Частно училище“ в землището на с.Марково, местност „Витрогона“: