Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Илия Клисуров, Никола Капитанов, Иванка Тодорова, Тодор Димитранов, Петьо Генев, Тодор Генев и Десислава Димитрова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Пичковец“: