Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Йоханес Боом за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Витрогона“: