Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Тома Вълков и Йорданка Нарадикян за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за изменение на УПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „До селото“: