Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Георги Попиванов, Костадина Кондева, Йорданка Кондева, Андон Бояджиев, Стефан Кондев, „АГДИМ“ ЕООД, Александър Александров и Десислава Георгиева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Черешова градина“: