Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Емил Алексиев, Десислава Георгиева, Георги Дзанев, Цветомира Върбанова, Владимир Паунов, Петър Калафиров, Мартин Калафиров, Елена Калафирова, Диана Калафирова, Веселин Петков, Милен Петков, Елиан Петков, Георги Стоянов и Спас Бакъров за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Комсала“: