Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Вероника Трайкова, Александър Трайков и Васил Кашилски за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“: