Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Татяна Богданова, Павел Чолаков, Мария Бояджиева и Румен Тачев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Извор, местност „Табашки хармани“ :