Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Снежана Борисова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Оризари, местност „Алчака“ :