Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Венета Айдемир, Иванка Куртева, Елисавета Бецински, Марио Маврев и Гергана Маврева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Кадиево, местност „Исака“ :