Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Даниела Ковачка, Маргарита Ковачка и Савина Филипова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“, УПИ „Производство на машиностроителни възли и хидравлични цилиндри“ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ :