Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Милко Любенов и Костадин Вълчинов за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Цалапица, местност „Край село“ :