Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Митра Коцева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Производствена, складова и обслужваща дейност“ в землището на с.Брестник, местност „Шарпавица“ :