Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Йордан Чуков и Антония Мазманян за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Обществено обслужване“ в землището на с.Цалапица, местност „Сариевица“ :