Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до ЕТ „Иван Калоферов – 2001“, „Природа консулт“ ЕООД и Спас Атанасов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова дейност – складове за селскостопанска продукция и ремонт на селскостопанска техника“ в землището на с.Брестник, местност „Прав камък“ :