Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Димитър Якимов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Производствена и складова дейност“ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“ :