Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Елена Найденова за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :