Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „УИН ПТП“ ООД за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, кв.2, кв.3 и местност „Захаридево“ :