Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до собственик на имот с ИД 9.52 за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Обществено обслужваща, производствена, складова дейност и ТИР паркинг“ в землището на с.Брестник, местност „Османова могила“ :