Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Георги Канев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Първенец, местност „Янлъза“ :