Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до неизвестен собственик за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и образуване на нов УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица :