Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до неизвестен собственик за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ и отпадане и образуване на УПИ в землището на с.Храбрино, кв.21 :