Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Йордан Величков за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, производствена и складова дейност“ в землището на с.Брестник, местност „Прав камък“ :