Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Райна Пангова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“ :