Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Георги Карапиперов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Гараж – хотел за автомобили с офис и сервиз за поддръжка“ в землището на с.Белащица, местност „Бялата воденица“ :