Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Милен Колев и Калоян Колев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Цалапица, местност „Зелен пояс“ :