Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Мария Накова и Иван Наков за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, складова и търговска дейност“, УПИ „Паркинг“, УПИ „Техническа инфраструктура“ в Централен стопански двор на с.Марково (Стоково тържище с.Първенец) :