Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Величка Сънденова и Христина Сънденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“ :