Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Стоян Моллов за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, отпадане на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в кв.16 по плана на с.Цалапица: