Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Стамен Радев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански машини“ в землището на с.Цалапица, местност „Сракет“ :