Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Никола Ангелов и Светлана Даскалова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Крумово, местност „Стария двор“ :